ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-2015

Right to information act-2015

Sl.No ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-2015 Right to information act-2015
1 4(1)(ಎ) 4(1)(A)
2 4(1)(ಬಿ) 4(1)(B)